Japan Academy of Gerontological Nursing
Japan Academy of Gerontological Nursing
>>Japanese
LIST OF OFFICERS
Chairperson: Mariko Otsuka (Miyagi University)
Vice Chairperson: Eiko Mieno (Oita University)
Directors: Jyunko Okamoto (Chikamori Hospital)
Tomoko Kamei (St.Luke's Internatiol Uniersity)
Kazuyo Kawashima (Ishikawa Prefectural Nursing University)
Miyoko Kuwata (Ome Keiyu-hospital)
Ikuko Sakai (Graduate School, Chiba University)
Shima Sakai (Kyorin University)
Mizue Suzuki (Hamamatsu University of Medicine)
Keiko Suyama (Ehime University)
Sayuri Suwa (Graduate School, Chiba University)
Midori Nishiyama (Arima Onsen Hospital)
Sachiko Hara (Shimane University)
Chiyo Matsuoka (Konan Women's University)
Yu Maruyama (Saitama Prefectural University)
Noriko Yamamoto (Graduate School of Medicine, The University of Tokyo)
Sachiko Yoshioka (Matsue City Hospital)
Shigeaki Watanuki (National College of Nursing)
Auditors: Kikuko Ota (Japanese Red Cross College of Nursing)
Fuki Horiuchi (Saku University)

back